Spædbarnsterapi

 

 

Spædbarnsterapi – en nænsom terapiform for de helt små børn, større børn og voksne. 

Ved fødslen og når hverdagslivet leves, kan der forekomme hændelser, som kan belaste jeres barn og skabe mindre eller større forstyrrelser og rystelser i barnet. 

Har I et spædbarn eller mindre barn, viser barnet måske med sin uro og gråd, at det har det svært og mistrives og det kan være svært som forældre at finde ud af, hvad der er galt og hvad man kan stille op.

Har I et større barn så ses måske en adfærd, hvor barnet kan være aggressivt, bange, trist, uroligt og tilbagetrukket. Det kan mangle kræfter til at begive sig ud i verden, have svært ved at lære, knytte sig, og ved at indgå i samvær med andre børn. Barnet kan reagere med psykosomatiske symptomer som ondt i maven, ondt i hovedet osv. 

Der er mulighed for at jeres barn reagerer på omstændigheder og hændelser, der er sket tidligt i barnets liv fx et kompliceret fødselsforløb, adskillelse fra jer som forældre, operationer mm.
Når belastningerne overstiger, hvad et lille barn kan magte, kan der opstå et traume og barnets udvikling kan bremses.
 

Spædbarnsterapi har fokus på hvad der er sket i et menneskes liv fra fosterperioden, fødslen, samt de 3 første leveår – den såkaldte før sproglige alder.

Hvilken effekt kan spædbarnsterapi have:

 

⦿ Fjerner det, der forhindrer en sund udvikling og mistrivsel

⦿ Det lille barns ”onde cirkel” bliver brudt

⦿ Barnets egen stærke drivkraft overtager og healing bliver muligt

Spædbarnsterapien giver mulighed for at løsne op for rystelser og traumer der er opstået i de tidlige leveår.

Barnets symptomer og fastlåste mønstre slippes og der skabe mulighed for trivsel og udvikling.
Barnet kan fx igen finde ro, udviser større tillid og tilknytning til sin omverden, forbedret søvn, appetit og fordøjelse og en større grad af følelsesmæssig selvregulering sker i barnets liv.

Den gevinst, der også kommer ud af et sådan forløb er, at der ofte sker en positiv forandring i hele familiens samspil, og forældre kan opleve egen healing i processen.

Spædbarnsterapi var ret nyt for os. Jacob havde på det tidspunkt skreget nonstop i sine vågne timer i omkring 2 måneder, vi var desperate og havde virkelig brug for PROMPTE hjælp.

Da vi havde haft 1. samtale med dig, blev Jacobs gråd mindre. Og det gjorde den i takt med hver terapi han fik, hvorfor den nu næsten er helt væk.

Lidt mere om spædbarnsterapien

 

Metoden er udviklet af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto.
Metoden er, som den praktiseres i Danmark, udviklet af psykolog Inger Poulsen og psykoterapeut Inger Thormann.

Spædbarnsterapien er baseret på den overbevisning, at barnet fødes med sproget i sig, og med evnen til at opfatte og lade sig påvirke af sproget, allerede tidligt i livet.

Metoden går ud på at behandle de tidligt opståede traumer ved hjælp af sprogets forløsende, integrerende og helende kraft.

I spædbarnsterapien får barnet fortalt sin historie på en ærlig og nænsom måde.
Der bliver sat ord på det, der har været svært i barnets liv, set ud fra barnets perspektiv (hvordan terapeuten tænker, at barnet har haft det)
Der sættes også ord på de ressourcer barnet og omgivelserne rummer.

Forældrene gøres aldrig forkerte!

 

Tre gennemgående sætninger i spædbarnsterapi:

 

⦿ ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt.”

⦿ ”Alt usagt binder energi.”

⦿ ”Lad aldrig barnet være alene med sin smerte.”

Ordene og de mødeøjeblikke, der opstår under terapien, skaber forandringer og bringer orden i det kaos, der hersker i barnet.

Barnet vil føle sig set og mødt i sin smerte og de psykiske og fysiske belastninger, som barnet bærer på, reduceres. Barnet oplever forløsning og sammenhæng i sit liv.

Spædbarnsterapien er en nænsom terapiform, som ikke stiller krav til barnet. Børnene er glade for denne terapiform. De føler sig set, hørt og mødt.

Forældrene eller de nære omsorgspersoner sidder med under terapien som en støtte for barnet.

Spædbarnsterapien kan også gives som en beskyttende eller forbyggende støtte til barnet fx i forbindelse med hospitalsindlæggelser, anbringelser og adoption.

Viser dit spædbarn eller ældre barn med sin uro, gråd, søvnudfordringer, indesluttethed eller udadreagerende adfærd, at det er i dårlig trivsel?

I denne artikel beskriver jeg, hvordan spædbarnsterapi, også kaldt tidlig traumeterapi, kan hjælpe dit barn.

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med:

 

⦿ Adskillelse fra mor efter fødslen eller en længere periode i barnets tidlige leveår.

⦿ Tab af følelsesmæssig kontakt, chok, smerteoplevelser mv. Forhold der kan være opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, eller utrygge forhold omkring skilsmisse, dødsfald i familien, overgreb, vold, og omsorgssvigt.

⦿ Moderens indtag af stoffer, alkohol, medicin under og efter graviditeten, samt voldelig og stressprægede forhold mellem mor og far under graviditeten og/ eller efter fødslen.

⦿ Moderens stress, angst, eller depression under graviditeten og/ eller i spædbarnsalderen, forældrenes efterfødselsreaktioner, samt forældrenes uforløste traumehistorier.

⦿ Uønsket graviditet, tabet af en tvilling under graviditeten eller under fødslen.

⦿ Oplevelser fra neonatal afdeling for for tidligt fødte fx medicinsk intervention

⦿ Usædvanlige forhold under fødslen – fx  for tidlig fødsel, usædvanlig lang eller hurtig fødsel, sidder fast under fødslen, navlesnoren rundt om halsen, nærdødsoplevelse eller iltmangel, medicinsk indgreb som kejsersnit, fødselstang, eller sugekop, bedøvelse der afbryder kontakten mellem mor og barn

⦿ Anbringelse af barnet lige efter fødslen eller de 3 første leveår

I dag ved vi, at fosteret, spædbarnet og det lille barn kan tage skade af skræmmende og overvældende begivenheder. Vi ved, at kroppen husker.

Fosteret, spædbarnet og det lille barn er især udsatte og sårbare pga. deres umodne nervesystem.

Spædbarnsterapien består af:

 

⦿ 1-2 interview af forældre/omsorgspersoner (1,5 – 3 timer)

⦿ Herefter udvælger jeg hvilke dele, der vil være betydningsfulde for barnet at få sat ord på. (1,5 times forberedelse til hver terapi session)

⦿ Forældrene/ omsorgspersonerne får læst terapierne op (1,5 time). Hvis der nikkes fra alle, at det var sådan det skete og var, så gives terapierne efterfølgende til barnet.

⦿ Efter hver session gives spædbarnsterapien med hjem, så den kan læses op af forældrene/ omsorgspersonerne til barnet

 

Antallet af sessioner vurderes ud fra de oplysninger der foreligger, traumets alvorlighed og barnets alder. Typisk mellem 3-7 sessioner.

Når terapien gives til de helt små børn, varer det ca. 5 -7 min. Herefter gentages det sagte med nogle figurer, eller modellervoks. (sessionen tager i alt ca.30 min.)

Terapien til de lidt større børn kan tage lidt længere tid fx 10-15 min. Der følges op med gentagelse af terapien med figur og barnet kan slutte sessionen af med at arbejde i sandplay – læs om sandplay her.

 

I den tid jeg som psykoterapeut har givet spædbarnsterapi også til helt små børn, har jeg hver gang set og oplevet et meget nærværende barn, som nikker og forstår budskabet, tager det ind og bliver hjulpet tilbage i en sund udvikling.

Jeg arbejder aldrig med barnet alene i terapi, men altid med barnets nærmeste omsorgspersoner.

Hjemmebesøg

 

Ved spædbarnsterapi til spædbørn og små børn kommer jeg gerne hjem til jer.

Spædbarnsterapi til voksne

 

Spædbarnsterapi kan med stor effekt også gives til voksne. Voksne kan bære rundt på en uforløst smerte/ et traume fra starten på livet eller den tidlige barndom.

Den voksne kan, som barnet, kan være fanget af sine symptomer fx:

⦿ Manglende lyst til livet

⦿ Mistrivsel

⦿ Koncentrationsbesvær

⦿ Lavt selvværd

⦿ Forladthedsfølelse

⦿ Angst og eller depression

⦿ Indre uro

 

Terapien kan både gives, hvis den voksne kommer alene eller sammen med sin forældre.

 

Forløbet hvis den voksne kommer alene

 

Der er fokus på den første del af barndommen – de første 3 leve år.

Jeg vil spørge ind til konkrete hændelser, graviditetsperioden, fødslen, evt. adskillelse, skilsmisse, hospitalsindlæggelser, dødsfald, kriser og omsorgssvigt.

Der vil ligeledes spørges ind til vigtige omsorgspersoner, stemninger i hjemmet, og familiehemmeligheder.
Der fortælles det der kan huskes – mange bliver overrasket over hvor meget der kan dukker op fra hukommelsen af godt som svært, når først interviewet er i gang.
 

Ud fra det fortalte forbereder og nedskriver jeg terapien.

Der vil være særlig fokus på de hændelser, der er betydningsfulde at få sat ord på samt den følelsesmæssige indlevelse. 

Terapien gives, hvor jeg fortæller konkret, hvad der skete da du var helt lille og hvordan jeg tænker at det har været for dig. Den voksne lytter og tager imod. 

Efter terapien anbefaler jeg en opfølgende samtale, hvor vi taler om, hvordan det er gået efter terapien.

 

 

Forløbet til den voksne, som kommer sammen med den ene eller begge forældre

 

Der laves først et eller to interview med forældrene. Herefter skriver jeg terapierne. Forældrene og den voksne kommer efterfølgende sammen, hvor historien bliver fortalt og der sættes ord på det konkrete.

Dette kan være en stærk og meget healende oplevelse for alle parter.